תנאי שימוש

השימוש באתר Daform.co ("האתר" ו/או "המערכת") וכל שירות הזמין בו ("השירות") בבעלות בינטרטק בע״מ ("מפעילת האתר", "החברה", "אנו", "שלנו" או "אותנו"). יש לקרוא בעיון את התנאים וההגבלות הבאים ("הסכם" ו/או "תנאי השימוש" ו/או "התנאים"), משום שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הגישה הפרטית ו/או הגישה ו/או השימוש במערכת ומפעילת האתר. על ידי גישה לשירות, הנך מאשר את הסכמתך לתנאים אלה, כמו גם למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש האלה, אינך רשאי לגשת לשירות או להשתמש בו בכל דרך אחרת.

השירות

האתר משמש כפלטפורמה לרישום, יצירה, הגשה ושליחת טפסים באופן עצמאי על ידי משתמשי האתר ("משתמש הקצה"), לרבות טפסים רשמיים של רשויות, חברות עסקיות, עמותות, עסקים שונים ואנשים פרטיים. באמצעות השירות ניתן למלא פרטים אישיים ו/או כלליים, להוריד את הטופס אל המחשב האישי בתצורה של תמונה, לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני ("מייל") ו/או בפקס ו/או בהודעת SMS, להדפיס ולשלוח את הטופס ללא תשלום לכל נמען ("הנמען") על פי בחירתו. עבור השימוש באתר והליך השליחה החברה רשאית לגבות תשלום ו/או עמלה בסכום אשר יבחר על ידה ועל פי שיקולה הבלעדי. ייתכן שחלק מהנמענים, חברות או גופים יתקשרו איתנו על מנת לקבל את הנתונים (שמולאו על ידי משתמש הקצה) באמצעות ממשק תכנות יישומים ("API"). הנתונים המלאים, המוספים או המצורפים לטופס על ידי משתמש הקצה ("תוכן המשתמש") כפופים למדיניות הפרטיות שלנו. לאחר שתוכן המשתמש נשמר במערכת ו/או משותף עם הנמען, אין למפעילת האתר כל אחריות בנוגע לתוכן משתמש זה.

קניין רוחני

טפסים המוצגים באתר הם טפסים שנוצרו ו/או נערכו ו/או הוכנו, סודרו ועוצבו על ידי מגוון עסקים פרטיים, חברות ו/או רשויות ו/או גופים ו/או משתמשי הקצה באתר ו/או נאספו על ידינו ("הטפסים המקוריים"). מפעילת האתר אינה טוענת לזכויות בעלות כלשהן על טפסים אלו. מפעילת האתר הינה בעלת זכויות קניין רוחני בקוד אשר משמש ליצירת טפסים דיגיטליים וקוד הטפסים הדיגיטליים עצמם ("הטפסים הדיגיטליים"). כל הזכויות ו/או הבעלות ו/או הרישומים בשירות ובתוכנו, מאמרים, תמונות, עיצוב גרפי, נתונים ועיבודו, קוד המקור, קודי סימון וכל פרט אחר הנוגע לפעולתו, לרבות, ללא הגבלה, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, שיטות עבודה של סודות מסחריים, תהליכים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכל מוניטין הקשור בו, הם בבעלות מפעילת האתר ו/או מורשים מטעמה. אלא אם צוין במפורש ובכתב, תנאים אלה אינם מעניקים לך זכויות כלשהן לפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר (בין אם רשומים או לא רשומים), שמות מסחריים, סודות מסחריים, שמות מתחם או כל זכות אחרת, פונקציות ו/או רישיונות ביחס לשירות או לתכניו, תוכן משתמש, תוכנה או טפסים דיגיטליים. אלא אם הדבר מותר במפורש בתנאי השימוש, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע באופן ציבורי, לבצע רישוי משנה, להדר מחדש, לפרק, להפוך לזמין לציבור, לעשות שימוש מסחרי, לעבד, לתרגם, למכור, להשאיל, לשכור, להנדס לאחור, לשלב עם תוכנות אחרות, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של כל תוכן, תוכן משתמש, תוכנה או טפסים דיגיטליים, בין אם שיוצרו בעצמך או על ידי צד שלישי מטעמך, בכל דרך שהיא או בכל אמצעי, לרבות אך לא רק, באמצעים אלקטרוניים, מכניים או אופטיים, ללא אישור מראש ובכתב. סימני המסחר בשירות (בין אם רשומים ובין אם לאו), שם המתחם ושמו של האתר וסימני המסחר שלו וכן שם תחום השירות - הם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר. אסור להשתמש בהם ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אינך רשאי להשתמש בכל שם אחר, סימן או לוגו זהים או דומים באופן מטעה לאחד מהסימנים המסחריים שלנו, סימני השירות והסמלים שלנו. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל אשר עשויים לפגוע ו/או להכתים את המוניטין של האתר ו/או של מפעילת האתר.

תוכן הטפסים

טפסים המוצגים באתר, בין אם שנוצרו על ידי משתמש הקצה ו/או מפעילת האתר, עלולים להכיל מידע ו/או תוכן ו/או סמלים ו/או צורות ובין אם שהופיעו בטופס לפני שימוש במערכת ובין אם שנשמרו לאחר שימוש במערכת, עלולים להכיל מידע אישי ו/או מסחרי ו/או ציבורי ו/או ממשלתי ואין למפעילת האתר כל אחריות בנוגע לתוכן זה. מפעילת האתר אינה אחראית למהימנותו של המידע המוצג בטפסים לרבות טפסים אשר נוספו על ידי משתמשי הקצה.

שימוש מקובל בשירות

הינך אחראי להבטיח שהשימוש שלך בשירותים יעמוד בכל החוקים, התקנות והכללים המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים. כמו כן, הינך מסכים כי אתה האחראי הבלעדי לכל המעשים או המחדלים הקשורים לגישה שלך ולהשתמש בשירות, ולגישה לשירות ולשימוש בו על ידי כל אחד מטעמך. אתה יכול לפרסם קישורים לאתר שלנו ואת הקישורים אל הטפסים אשר אתה או מי מטעמך יצרתם בשירות. ההרשאה תהיה בתוקף עד לקבלת הודעה על הפסקת השירות וחסימה מאתנו ונתונה לשיקול דעתנו הבלעדי. הינך רשאי להשתמש בשירות ובתוכן שלו באופן בלעדי למטרות אישיות ופרסונאליות. אינך מורשה להשתמש במערכת לכל מטרה מסחרית או עסקית, או בכל דרך שהיא, ללא הסכמה מוקדמת של החברה.

הגבלות

טפסים שנתרמו ונוצרו על ידי משתמשים

המערכת מאפשרת הוספה, המלצה ושליחה של טפסים חדשים אשר אינם קיימים במערכת ומועמדים להוספה ("טפסים שנתרמו"). על ידי תרומת הטופס הינך מתחייב כדלקמן: הטופס הנתרם אינו מפר או עלול להפר זכויות של מישהו אחר, בין אם יחיד, רשות, חברה בע"מ, עמותה ו/או כל גוף אחר ו/או מפר באופן כזה או אחר את החוק. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות - על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן סיבה ו/או נימוק - לאשר או לדחות טופס שנתרם ואינה מתחייבת לקבל כל טופס שנתרם. תרומת הטופס על ידך אינה כרוכה בתשלום, תגמול, ציון שמך ("קרדיט") ו/או תמורה כלשהיא ממפעילת האתר כלפייך ואינה מקנה לך זכות, קניין ו/או בעלות כלשהיא על המערכת. הסרת טפסים מהמערכת, לרבות טפסים שנתרמו על ידי משתמשים הינה תעשה על פי החלטת החברה ושיקול דעתה הבלעדי.

בקשות להסרת תוכן

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות או חבות בגין כל חומר שסופק או פורסם על ידי משתמשי הקצה. אם הינך סבור שתוכן כלשהוא המופיע בשירות פוגע בזכויות היוצרים שלך, תוכל לשלוח לנו הודעה המבקשת שיוסר ומפעילת האתר תפעל על פי שיקול דעתה בנוגע לתוכן המדובר.

פרסומות

אנו עשויים לכלול פרסום בתשלום מטעם ספקים המעוניינים בשירות. על ידי לחיצה על הפרסומות שאתה עשוי להעביר לשירות של המפרסם או לקבל הודעות, מידע או הצעות אחרות מהמפרסם. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של המפרסם, או לתוכן של השירות, המידע, ההודעות או ההצעות שלו. הינך אחראי באופן מלא לכל התקשורת עם המפרסמים ולכל העסקאות שמתרחשות לאחר מכן. אתה מבין שהפרסומות של ספקים אלה אינן מהוות המלצה או עידוד מצדנו, כדי לרכוש את הסחורה או את השירותים המפורסמים.

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר ו/או מטעמה ומפעילת האתר איננה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שהטפסים ו/או כתבות ו/או תכנים באתר מקשרים לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך. לחץ כדי לקרוא את מדיניות הפרטיות הנוכחית של השירות. בהתחשב בכך שמדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, מומלץ לקרוא אותה מעת לעת.

שינויים בתנאי השימוש, האתר והפסקת השירות

מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, אופן השימוש בה, המראה שלה ועיצובה, את היקפה וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך במערכת - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מפעילת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מפעילת האתר רשאית, אך לא מחוייבת, לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת האתר את מסד הנתונים, החומר הכלול בטפסים, התוכן, התמונות וכל מידע הקשור לטפסים למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. מפעילת האתר תוכל להסיר נתונים, טפסים ו/או תכנים לרבות טקסטים, תמונות, עיצובים וכל תצורה של תוכן המופיעה באתר, בין אם שנוצרו על ידי משתמש הקצה ובין אם שנוצרו על ידה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הדעה מראש וללא צורך במתן סיבה ו/או נימוק להסרה. מפעילת האתר רשאית לשנות את תנאי הסכם הזה מעת לעת ועל פי שיקולה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש במערכת ו/או תכנים שיצרת במערכת ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת למערכת.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש במערכת תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.